Преди да говорим за общ бизнес,

трябва да говорим на общ език!

В света на глобалния бизнес свободното владеене на английски език ни дава увереност и независимост да провеждаме срещите си лично, да презентираме своите идеи, да водим успешни преговори – да бъдем професионалисти!

За да изберем най-подходящия за вас курс, е важно да определим целта на вашето обучение, средата, в която ще използвате езика и вашето езиково ниво до момента.

Като се ръководим от спецификата на вашия бизнес и динамиката на работната среда, заедно ще определим необходимата за вас програма за езиково обучение. За тази цел ви предлагаме:

 • Индивидуални консултации
 • Тестове за определяне на ниво
 • Предварителни часове
 • Оценяване и сертификати
 • Обратна връзка с координатор от „Човешки ресурси“
 • Удобно за вас време и място на провеждане на занятията

Индивидуални консултации

В зависимост от вашите конкретни потребности, изготвяме най-подходящата за вас програма за езиково обучение, като я съгласуваме с отдел „Човешки ресурси“ към вашата фирма. Услугата е безплатна.

Тестове за определяне на ниво

За всички кандидати се провеждат входящи тестове, за да бъде установено тяхното ниво на владеене на езика. Това определя най-подходящия за тях курс на обучение. Услугата е безплатна.

Предварителни часове

Предварителните часове дават възможност на участниците в курса да се запознаят с начина, по който протича обучението и да вземат информирано решение дали искат да продължат. От друга страна за нас е важно да се уверим, че това е най-подходящото ниво за всеки и ако се налагат промени, те да бъдат направени преди началото на официалния курс.

Оценяване и сертификати

За всеки ученик се оформя ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ, който включва:

 •  Писмени задания, домашни работи и проекти
 • Текущи тестове
 • Финален тест

ФИНАЛНАТА ОЦЕНКА се базира на ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ, който включва финален тест, текущи тестове, писмени задания, домашни работи и проекти, които са и базата за издаване на сертификат за завършено ниво.

СЕРТИФИКАТИ – завършилите успешно курса получават сертификат за завършено ниво, издаден от езиков център FORCE.

Обратна връзка с координатор от „Човешки ресурси“

 • Дневник, в който се отразяват присъствията и текущите оценки на участниците в курса (попълва се от преподавателя след всяко занятие и е на разположение за проверка от страна на фирмата).
 • Нашите офис мениджъри и методически екип са на ваше разположение за всякаква допълнителна информация и текущи въпроси по време на обучението.

При завършване на обучението за всеки курсист, на фирмата се предоставят следните документи:

 • Изпитен протокол – с обобщена информация за резултатите от текущите тестове и финалния тест
 • Копия от сертификатите на всеки курсист
 • Подписана от курсиста бланка за получен сертификат

Удобно за вас време и място на провеждане на занятията

Можем  да ви предложим  провеждане на курса на ваша територия в удобно за вас време.

Може да имаш силни идеи, но ти трябва много повече, за да спечелиш играта!

Инвестицията в професионално и специализирано езиково обучение, осигурява на вас и вашата компания конкурентното предимство на победителя!