Декларация за поверителност за клиенти

ВЪВЕДЕНИЕ


Във връзка със осъществяване на дейността си Езиков център ФОРС, в своите офиси и на уеб сайта си: www.forceschool.com, обработва информация в това число и такава, която представлява лични данни. Личните данни, които Езиков център ФОРС събира са сведени до абсолютно необходимия минимум, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на информация при запитване и за извършване на услугата, която предлага, като пази отговорно и законосъобразно личните данни, които събира.

Езиков център ФОРС, извършва своята дейност и управлява интернет страницата си в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящият документ има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Събиране и използване на лични данни


Езиков център ФОРС събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са му нужни за изпълнение на заявените от Вас услуги. Данните Ви служат за Вашата идентификация и контакт с Вас във връзка с провеждането на обучението, както и за информираност за продукти и услуги, от които може да проявявате интерес.

Личните Ви данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането Ви за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които те  се обработват.

По-долу са изброени видовете лична информация, които  Езиков център ФОРС събира, както и начините, по които я използваме.

Каква лична информация събираме и за какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация


Езиков център ФОРС  събира  информация за  трите имена  на обучаващия се, както и  имена, телефонен номер на родител/ученик, адрес (в това число електронен) на родител, клас в общообразователното училище и дата на раждане на детето/ученика, които  се използват само и единствено от администрацията и учебният отдел на ЕЦ ФОРС за целите свързани с учебната дейност, включително телефонни обаждания, кратки sms съобщения, изпращане на електронни писма, регистрация за международни изпити (изисква се и дата на раждане на обучаващия се).

Личните данни на обучаващия  се, се използват  при записване за курс, при заявка за обратна информация по електронна поща или телефон. Използваме информацията за идентифицирането Ви във връзка с услугите, които ползвате или към които сте проявили интерес и при издаване на фактури, академични справки и препоръки на Ваше име и по Ваша заявка, като и за издаване на служебни бележки пред училищните власти или компетентният български съд. За обратна връзка по време на провеждане на обученията и информация относно предлаганите отстъпки от Езиков център ФОРС, при записване в последяващо ниво на обучение.

Е-mail адресът служи за потребителско име при вход в ученическия профил на курсиста в online платформите, които Езиков център ФОРС използва при осъществяване на своята дейност, свързана с обучението и контакта с учениците/курсистите и техните родители.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно услугите ни и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно услугите, които ползвате и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на предоставяните услуги и комуникацията с клиентите на Езиков център ФОРС.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни


ПРАВО на ДОСТЪП

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

ПРАВО на КОРИГИРАНЕ или ПОПЪЛВАНЕ

Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

ПРАВО на ИЗТРИВАНЕ (право „да бъдеш забравен“)

 • Вие имате правото да поискате от администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а администраторът има задължението да изтрие незабавно личните Ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

ПРАВО на ОГРАНИЧАВАНЕ на ОБРАБОТВАНЕТО

Вие имате правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това.  Вие  можете да се възползвате от това право, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

ПРАВО на ПРЕНОСИМОСТ на ДАННИТЕ

Вие имате право на преносимост на данните Ви в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

ПРАВО на ВЪРЗАЖЕНИЕ

Вие имате правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това.

ПРАВО на ЖАЛБА

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Вашето искане за ползване на Вашите права по отнoшение на предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите:

До администратора на лични данни на ЕЦ ФОРС:

 1. По електронна поща: info@forceschool.com
 2. До адрес за кореспонденция: гр.Перник, пл. „Кракра” 1, Синдикален дом ет.1
 3. Телефон за контакт: 076 /60 41 42

Разкриване на Вашите лични данни


Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Езиков център ФОРС да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Защита на личната информация


 Езиков център ФОРС взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Достъп до личните данни имат единствено служителите, на които по длъжностна характеристика им е възложено да обработват съответната категория лични данни или им е изрично разрешен такъв достъп, доколкото е необходим за изпълнение на функциите и служебните им задължения. Нивото на достъп до информация, съдържаща лични данни, се определя въз основа длъжностната позиция на служителя и неговите служебни задължения.

Актуализиране на данни


Служителите са длъжни да следят за точността на личните данни, които събират и обработват, като преглеждат личните данни редовно и ги актуализират при нужда.

Служителите трябва да предоставят лесен достъп на субектите на данни с цел коригиране и да използват всяка възможност при контакт със субекта на данни, за да се уверят, че информацията е точна и актуална.

Срок на съхранение на личните Ви данни


Езиков център ФОРС съхранява Вашите лична информация за срок не по-дълъг от пет години, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. След изтичането на този срок, Езиков център ФОРС полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни  без ненужно забавяне.